Definicje informacji

Pojęcie informacji nie jest jednoznaczne. Odnosi się do wielu dziedzin życia społecznego i nauki. Informacja nie jest zarezerwowana wyłącznie dla człowieka. Każdy żywy organizm w pewien sposób korzysta z informacji, tj. zdobywa ją
i przetwarza. Kiedy mówimy o informacji potocznie, mamy na myśli komunikat lub inny akt niosący za sobą treść. Informacja daje nam w jakimś sensie wiedzę. Pojęcie informacji w potocznym znaczeniu może mieć ujęcie przedmiotowe jak i czynnościowe.
Traktując wiadomość jako ciąg sygnałów (znaków – np. wiadomość tekstowa) zauważymy, że pewna wiadomość może nie nieść ze sobą informacji dla odbiorcy, dla innego odbiorcy ta sama wiadomość będzie zawierała w sobie ładunek informacji. Zależy to od wielu czynników, m. in. kodu, w jakim nadana została wiadomość. W potocznym rozumieniu możemy więc uważać informację za synonim wiadomości, ale tylko i wyłącznie w rozumieniu potocznym.

Nie należy utożsamiać pojęcia dana (dane) z pojęciem informacji. O ile w wielu gałęziach nauki mieć dane to mieć informacje, to dane i informacje nie są synonimami, a jedynie wyrazami bliskoznacznymi.

Dane – oderwana (nie mająca miana) forma informacji, do której przetworzenia (interpretacji) niezbędne jest ustalenie odpowiedniego „klucza” (określającego np. układ
i znaczenie poszczególnych rubryk formularza użytego do zapisu danych)
.1 Jako informacje, z tego punktu widzenia, możemy rozumieć dane, które zostały uporządkowane i usystematyzowane tak, że widoczne stają się pewne złożone wzorce.

1Mały słownik cybernetyczny. Pod red. Marii Kempisty. Warszawa 1973. s. 211.

Należy tu ustosunkować pojęcie informacji względem wiedzy. Potocznie rozumiemy, że przekazana informacja zmniejsza poziom niewiedzy, nawet jeżeli informacja ta nie jest przydatna. A. Zaliwski uważa, że wiedza opisuje możliwości osoby lub organizacji, które odnoszą złożone struktury informacyjne do nowych kontekstów działania, dając do zrozumienia tym samym, że nie można utożsamiać informacji z wiedzą. Ta ostatnia jest pojęciem nieco szerszym, gdyż pociąga za sobą zdolność do rozwiązywania problemów. Wiedza jest informacją, która pozwala na wnioskowanie na podstawie danych.1 Wydaje mi się, że takie rozróżnienie jest szczególnie istotne wtedy, kiedy dotyczy informacji rozpatrywanej w sensie pragmatycznym. W aspekcie syntaktycznym informację możemy rozpatrywać biorąc pod uwagę stopień niepewności wiedzy.

1 Zaliwski, Andrzej. Korporacyjne bazy wiedzy. Warszawa 2000. ISBN 83-208-1286-0. s. 26.

Stoner i in. podają definicję: informacja to dane uporządkowane lub przeanalizowane w znaczący sposób.1 Przyjmując ją, zbliżamy się do rozumienia informacji w sensie potocznym.

1 Stoner, James A. F.; Freeman, Edward R.; Gilbert, Daniel R., Jr. Kierowanie. Warszawa 1998. ISBN 83-208-1094-9. s. 589.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *