Polskie prawo nie reguluje umów outsourcingowych

TakObrazeki stan rzeczy pozwala stronom na bardzo elastyczne formułowanie własnych relacji.

Wyłączając outsourcing bankowy, w polskim prawie brak jest jakichkolwiek przepisów, które regulowałyby treści umów.

Przy sporządzaniu umowy outsourcingowej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
o umowie zlecenia. Wynika to stąd, że umowa outsourcingowa zaliczana jest do umów o świadczenie usług. Umowy takie także nie mają odrębnych regulacji w prawie cywilnym, a stosuje się do nich odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Kacper Głowacz

Własna firma szybciej

Minister sprawiedliwości zaproponował skrócenie z 14 do trzy dni czasu, w jakim naczelnik urzędu skarbowego ma wydawać potwierdzenie o nadaniu NIP firmie rozpoczynającej działalność gospodarczą. Oznacza to, że rejestracja firmy w skarbówce ma być krótsza, a przedsiębiorca będzie mógł wcześniej rozpocząć działalność gospodarczą.

 
Przewidziano także zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.Zgodnie z nowymi przepisami, obydwie inspekcje niezbędne dane będą uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. Według oceny Banku Światowego oznacza to likwidację dwóch z sześciu procedur rejestracyjnych, a w efekcie skrócenie czasu rejestracji o dwa dni.
Źródło: premier.gov.pl

1600 zł pensji minimalnej w 2013

Rząd proponuje, aby w przyszłym roku minimalna pensja wynosiła 1600 zł, czyli wzrosła o 100 zł. Byłoby to 42,5 proc. prognozowanego przez resort finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1500 zł.

Ministrowie opowiedzieli się również za pozostawieniem zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r.

Takie propozycje Rada Ministrów przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.

 
Źródło: premier.gov.pl

Luka w prawie prasowym

Od 14 czerwca 2012 red. naczelny nie musi zamieszczać sprostowania ani odpowiedzi. Nie poniesie za to odpowiedzialności. Dlaczego?
Wszystko dlatego, że ustawodawca nie zdążył z nowelizacją przepisów. W grudniu 2012 Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że art. 46 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe są niezgodne z Konstytucją.
Dotychczasowe przepisy prawa prasowego nakładały na redaktora sankcję karną (grzywnę lub ograniczenie wolności) za nie opublikowanie, bądź opublikowanie niezgodnie z warunkami ustawy Prawo prasowe sprostowania czy odpowiedzi.
Z jednej strony brak przesłanek formalnych czy materialnych, które określałyby, czy przesłany do redakcji materiał jest sprostowaniem lub odpowiedzią, z drugiej, art. 33 Prawa prasowego mówił o zwolnieni z obowiązku publikacji pisma niespełniającego wymogów sprostowania lub odpowiedzi, jednak również w tym artykule brak jest jasnych kryteriów, pozwalających na zakwalifikowanie nadesłanego pisma do wyżej wymienionych form.
Sytuacja ta kłóciła się z jedną z podstawowych zasad prawa karnego – zasady określoności.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sygn. K 41/07, do 14 czerwca ustawodawca miał obowiązek  zmiany przepisów Prawa prasowego, a nowa regulacja powinna odpowiadać zasadzie określoności przepisów prawa karnego m.in. poprzez posługiwanie się jasnymi i precyzyjnymi pojęciami. Póki co, mamy lukę.

Kacper Głowacz

Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska

Dziś, 17 czerwca 2012, wchodzi w życie Rozporządzenie MŚ w sprawie  szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Metryka i tekst w PDF dostępne w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000529

Kacper Głowacz

System wsparcia i zatrudniania osób niepełnosprawnych

Promowanie zatrudniania niepełnosprawnych, przedstawienie uwarunkowań prawnych i proceduralnych dotyczących możliwości finansowego wsparcia pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników.
To główne cele konferencji, która odbędzie się 19 czerwca 2012 o godz 10.00  w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 2.
Ponadto mowa będzie o formach pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczestnikom zostaną zaprezentowane „dobre praktyki”, plusy i minusy zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych zgłoszonych do udziału w etapie wojewódzkim X edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

Kacper Głowacz