Jakie błędy pojawiają się najczęściej podczas wypełniania deklaracji PIT?

Autor: bunitas
Do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym przystępujemy już po raz dwudziesty drugi, można więc zakładać, że niewiele jest nas w stanie zaskoczyć.

Urzędnicy analizujący nasze deklaracje nie ukrywają jednak, że ciągle jeszcze nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej zwłaszcza, że większości błędów popełnianych przez podatników można było uniknąć.

Na liście najczęściej popełnianych pomyłek nadal jedna z pierwszych pozycji zajmuje brak podpisu, może to przy tym budzić zdziwienie już choćby dlatego, że z problemem tym mamy do czynienia już od dwudziestu dwóch lat. Oczywiście, błąd ten nie dotyczy podatników rozliczających się z US drogą elektroniczną oraz tych, którzy składają deklarację osobiście (urzędnicy skarbowi zwracają na to szczególną uwagę), ciągle jednak nie brakuje osób wysyłających zeznania podatkowe pocztą i w ich przypadku problem jest duży. Warto więc zwrócić uwagę na rubrykę z miejscem na nasz podpis, pozbawione go zeznanie podatkowe jest bowiem nieważne.

Wcale nie mniej powszechne są błędy pojawiające się podczas podawania danych osobowych. Trudno uwierzyć, że ktoś może mieć problemy z prawidłowym wpisaniem swojego imienia, nazwiska albo informacji na temat daty urodzenia, błędy tego rodzaju są jednak na tyle popularne, że wywołują jedynie wzruszenie ramion urzędników. Co gorsza, błędy te pojawiają się bez względu na to, czy wysyłamy deklarację za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też składamy ją podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym, całkowicie nie jest ich przy tym w stanie wyeliminować nawet wielokrotne czytanie formularza. Wskazane jest zatem przedstawienie deklaracji innej osobie z naszego otoczenia i poproszenie jej o ewentualną korektę, cudze błędy jest bowiem łatwiej rozpoznać niż te, które popełniliśmy sami.

Nie dziwi również to, że w deklaracjach nie brakuje błędów rachunkowych, choć tych z roku na rok jest już coraz mniej. Niewiele osób popełnia je celowo, jeśli więc mamy z nimi do czynienia, są one przede wszystkim konsekwencją naszej niedbałości. Tu przydatne staje się przede wszystkim wyznaczenie sobie określonego czasu, który przeznaczmy na przygotowanie deklaracji PIT 2013, pośpiech sprawia bowiem, że nawet mniej skomplikowane rachunki nie prezentują się tak, jak powinny. Pamiętajmy też, że im szybciej rozliczymy się z US, tym większe będzie prawdopodobieństwo tego, że urzędnik wychwyci nieprawidłowości, a my nie będziemy musieli ponosić przykrych konsekwencji wynikających z ich popełnienia.

———————————————
Poczytaj więcej o PIT 2013
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co dalej z dofinansowanymi szkoleniami?

Autor: tomaszhoffmann
Opinie na temat dofinansowanych szkoleń są mieszane. Z jednej strony dotacje spowodowały, że szkolenia stały się dostępne i popularne. Z drugiej strony niestety liczne firmy szkoleniowe poprzez niższe ceny dla uczestników zdecydowały się na dużo niższą jakość programów i realizacji. Jakie to będzie miało konsekwencje na przyszłość?
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) dla firm przede wszystkim kojarzy się z dofinansowaniem szkoleń. Mniejsze podmioty, mikroprzedsiębiorstwa, zakładane w ostatnich kilku latach dodatkowo mogły liczyć na bezzwrotne i zwrotne zastrzyki gotówki z tego funduszu. Celem ich miało być umożliwienie uruchomienia działalności i rozwinięcie skrzydeł w pierwszym, bardzo trudnym okresie funkcjonowania na rynku. Biorąc pod uwagę fakt przełomu dwóch okresów finansowych: 2007-2013 i 2014-20 jest to dobry moment na ocenę tego, co EFS zrobił dobrego, a jakie elementy jego polityki mogłyby ulec poprawieniu.
Czy EFS jest potrzebny?
W ostatnich latach w zakresie bezpośredniego oddziaływania na przedsiębiorstwa ważnym obszarem kształtowanym przez EFS był z pewnością rozwój kompetencji pracowników. Dzięki jego funkcjonowaniu szereg firm zaczęło podchodzić do rozwoju swoich kadr w sposób bardziej strategiczny, planowy i zorganizowany. Jeśli założymy, że nawyki te się utrzymają to można to uznać za istotna korzyść dla kształtowania świadomości managerów. Nie do pominięcia jest też fakt, że dzięki EFS w szkoleniach wzięło udział ponad 1,5 mln osób. W ocenie co czwartego uczestnika szkoleń dofinansowanych przez EFS ich sytuacja zawodowa uległa polepszeniu. Niestety ostatni okres zasługuje na mniej pozytywną ocenę z punktu widzenia wpływu zrealizowanych szkoleń na funkcjonowanie firm. Należy zauważyć, że przyjęty przez PARP system realizacji projektów objętych dofinansowaniem ograniczał wpływ przedsiębiorstw na treść oferty szkoleniowej. Wynikało to z „zawładnięcia” budżetów EFS przez firmy szkoleniowe, które w oparciu o swoją wiedzę i potencjał kształtowały tematykę szkoleń dostępnych z dopłatą grantów unijnych (dominacja strony podażowej nad popytową). Najczęściej realizowane szkolenia miały charakter doraźny i fragmentaryczny, dominowały proste szkolenia, które pozwalały firmom szkoleniowym na ograniczenie nakładów w ich przygotowaniu. Odnotowano natomiast bardzo mało kompleksowych projektów rozwojowych, szczególnie dla MŚP. Pomimo, że system stwarzał taką możliwość to w praktyce zrealizowano niewielką liczbę projektów dostosowanych do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw.
Co dalej z EFSem?
Polski rząd przygotowując założenia do nowej Umowy Partnerstwa zaprojektował wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego w dwóch wymiarach. Pierwszym jest nowy program operacyjny o ogólnopolskim oddziaływaniu o nazwie „Wiedza Edukacja Rozwój”. Będzie on dysponował prawie 4,5 mld euro do 2020 roku. Drugim wymiarem będzie 16 Regionalnych programów Operacyjnych, które w sposób, jeszcze bardziej niż dotąd dopasowany do potrzeb przedsiębiorstw w poszczególnych regionach, będą realizowały wyzwania stojące przed rozwojem firm i ich pracowników w aspektach miękkich.
POWER
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój podejmie tematy o naturze bardziej fundamentalnej, ogólnej i stwarzającej silne podstawy do rozwoju firm. Do celów, które twórcy programu przyjęli należy:
– zapewnienie ram dla efektywnej realizacji polityk publicznych (m.in. w obszarze przedsiębiorczości, zatrudnienia, edukacji, dobrego rządzenia)
– wdrożenie reform systemowych w wybranych obszarach, kluczowych z punktu widzenia realizacji celów strategii Europa 2020
– wsparcie procesu dydaktycznego w szkolnictwie wyższym
– wsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej i innowacji społecznych
– realizacja Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych – wsparcie na rzecz osób poniżej 25 roku życia wkraczających na rynek pracy
W aspektach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wśród celów POWER należy wymienić:
– podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw
– opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i internetu w działalności gospodarczej
– wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MŚP w rynku zamówień publicznych
– poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze (w tym m.in. stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach, badanie i prognozowanie dynamiki zmian gospodarczych, itp.)
Jak będą działały dotacje na szkolenia w regionach?
Jak wiadomo regiony otrzymały dużo większe kompetencje w zakresie dysponowania dotacjami unijnymi w porównaniu do okresu 2007-13. Wzrost kompetencji widoczny jest i w wysokości funduszy powierzonych do dysponowania przez władze regionalne, ale także w kształtowaniu programów, które będą podstawą do dysponowania wsparciem dla firm. Analizując strategie rozwoju konkretnych regionów przyjęte przez poszczególne władze marszałkowskie na koniec ubiegłego roku, jak i dobór inteligentnych specjalizacji widać, że będziemy mieli do czynienia z dużą różnorodnością w tym aspekcie. Można – co ciekawe –  też zauważyć pewne cechy wspólne.
Wśród zasad, które będą spójne dla wszystkich regionów z pewnością zobaczymy okrojoną rolę podmiotów świadczących usługi edukacyjne, które będą (znów) oferować jedynie usługi rozwojowe, a nie będą pośredniczyć w pozyskaniu dotacji jako projektodawcy. To przedsiębiorca samodzielnie zdecyduje o wyborze usługi rozwojowej odpowiadającej na potrzeby jego firmy realizując dofinansowanie w postaci przedpłaconego zgodnie z mapą pomocy bonu edukacyjnego. Realizacja projektów rozwojowych będzie uwzględniała z większym niż dotąd naciskiem na diagnozę potrzeb i większą dywersyfikację narzędzi rozwojowych z akcentem na doradztwo biznesowe, mentoring czy coaching oraz optymalizację procesów zarządzania itp.
Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych zostanie oparte na podejściu popytowym. Dla firm z grupy MSP system będzie polegał na wykupowaniu w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania w upoważnionej regionalnie jednostce bonów edukacyjnych opiewających na określoną wartość, przy czym przedsiębiorstwo będzie uiszczało cenę uwzględniającą poziom dofinansowania adekwatny dla danego województwa i wielkości firmy. Następnie firma będzie zamawiała usługi (np. szkolenia lub doradztwo biznesowe) w firmach, które uzyskały akredytację tzw. rejestru usług rozwojowych. Rejestr Usług Rozwojowych to aktualnie tworzona ogólnopolska baza podmiotów świadczących usługi szkoleniowe i edukacyjne finansowane z pieniędzy publicznych, w tym unijnych. Firmy szkoleniowe i doradcze, które będą chciały prowadzić szkolenia i inne działania finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będą zobligowane do uzyskania akredytacji. Firmy akredytowane w Rejestrze Usług Rozwojowych, bazie administrowanej przez PARP, będą też audytowane, a uczestnicy szkoleń będą oceniali przydatność świadczonych usług. Zgromadzenie w jednym miejscu takich danych zwiększy wiarygodność dostawców usług ze względu na jednolite kryteria oceny, ułatwi wyszukiwanie ofert, zamawianie usług, a potem ocenę ich jakości. Skorzystają z niego beneficjenci szkoleń w programach regionalnych. Przy okazji dojdzie do weryfikacji, a co za tym idzie i zawężenia grona firm szkoleniowych.
Ten nowy system zasadza się na podejściu popytowym (w odróżnieniu od wcześniejszego podażowego). Głównymi zaletami systemu popytowego, na które warto zwrócić uwagę są:
– szybkie przekazywanie środków publicznych do przedsiębiorstw
– uproszczenie procedur z punktu widzenia beneficjentów
– większa adekwatność i dopasowanie udzielanego wsparcia
– indywidualizacja finansowanych działań
– maksymalizacja dostępnego dofinansowania poprzez ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu
Zgodnie z deklaracjami urzędników, pomimo największego tempa w Polsce na tle całej Unii w przygotowaniu się do nowej perspektywy finansowej, nie możemy liczyć na ogłoszenie naborów do nowych programów dotacyjnych wcześniej niż przed końcem 2014 roku. Czy warto czekać z założonymi rękami? Z pewnością nie! Warto w oczekiwaniu na nowe dotacje dokonać gruntownego przeglądu strategii firmy i wynikających z niej inwestycji w kadry pod kątem potencjalnego pozyskania dotacji tak, aby jak najlepiej i zawczasu przygotować się do nowych naborów dotacyjnych.
——————————————————————————————
Autorem tekstu jest Tomasz J. Hoffmann, Partner Zarządzający PNO CEE BV, Prezes Zarządu PNO Consultants sp zoo
Chcesz dowiedzieć się więcej? zapraszam: pnocee.pl i na mój blog
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.