Formy opodatkowania osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą

Autorem artykułu jest MMSS

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej może wybrać jedną z kilku form opodatkowania. Przed takim wyborem każdy powinien zastanowić się, która z nich najlepiej zoptymalizuje podatkowo jego biznes.

Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą musi wybrać formę opodatkowania. W wyborze tym może pomóc biuro rachunkowe. Z podatku dochodowego można rozliczać się w dwóch formach:
1. W formie zryczałtowanej – rozrożniamy tutaj dwie formy opodatkowania uregulowane ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
a) karta podatkowa – to zdecydowanie najprostsza forma opodatkowania, zalecana osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy. Wysokość podatku w przypadku wyboru tej formy opodatkowania nie zależy od faktycznie osiągniętych dochodów lub przychodów, lecz jest ustalona przez urząd skarbowy w drodze decyzji. Należy pamietać, że nie każda działalność gospodarcza może być opodatkowana w tej formie. Wykaz działalności gospodarczych, które dają możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej, został zamieszczony w załączniku do ww. ustawy. Jest to forma opodatkowania korzystna dla wszystkich tych, którzy będą osiągać relatywnie wysokie przychody przy niskich kosztach ich uzyskania (niestety, podatnik będzie musiał płacić podatek również w sytuacji, kiedy to będzie ponosił straty z działalności gospodarczej);
b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – to także bardzo prosta metoda rozliczania się z fiskusem. Podatek dochodowy opłacany jest od uzyskanego przychodu według obowiązujących stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Ryczałtowiec nie może odliczać kosztów od przychodu. Jest to korzystna forma opodatkowania dla tych, którzy osiągają bardzo duże przychody przy małych kosztach ich uzyskania. Aby wybrać tę formę opodatkowania, należy powiadomić o tym urząd skarbowy.
2. Na zasadach ogólnych uregulowanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj także mamy dwie możliwości opodatkowania:
a) opodatkowanie dochodów według skali podatkowej – obecnie skala podatkowa to 18% dla dochodów w wysokości do 85.528 zł i 32% dla dochodów powyżej 85.528 zł. W tym sposobie opodatkowania podatnik może odliczać kwotę wolną od podatku, ulgi, a także może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jest to bardzo korzystna forma opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą, z której dochód w ciągu roku nie przekracza 86 tys. złotych, czyli nie przekracza I progu podatkowego.
b) opodatkowanie dochodów wg. stałej stopy 19% – nie mamy tutaj możliwości skorzystania z ulg (np. na dzieci), rozliczania się z małżonkiem. Ta forma opodatkowania jest bardzo korzystna w przypadku osiągania bardzo dużych dochodów (dochody to przychody minus koszty ich uzyskania). Należy pamiętać, że o tej formie opodatkowania działalności gospodarczej podatnik musi poinformować urząd skarbowy.

www.otobiurarachunkowe.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Rezydentura podatkowa w Wielkiej Brytanii

Polacy nibanknotye mają obowiązku informowania polskiego Urzędu Skarbowego o zmianie statusu rezydencji podatkowej. Dzięki temu, że Polska ratyfikowała Konwencję z Wielką Brytanią oraz Irlandią w sprawie podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.
Polacy mogą rozliczać swoje podatki zgodnie z zasadą wyłączenia z progresją.
Oznacza to, że pracując w Wielkiej Brytanii, nie musisz opłacać w Polsce podatku od dochodów uzyskanych za granicą. Dochód jest opodatkowany tylko jeden raz, w tym kraju, w którym został osiągnięty. Jeśli pracowałeś w danym roku podatkowym zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, wówczas stosowana jest stawka podatku po uwzględnieniu dochodu całościowego, z pracy w Polsce oraz w UK.
Rezydentem podatkowym może zostać osoba, która:
• zamierza i będzie pracowała w Wielkiej Brytanii przez minimum 2 lata,
• planuje pozostać w UK nie krócej niż 3 lata
lub
• posiada w Wielkiej Brytanii mieszkanie, dom lub ziemię,
• wynajmie mieszkanie w UK przez co najmniej 3 lata.
Status rezydenta podatkowego w Anglii, Szkocji, Walii lub Irlandii Północnej nie zmienia Twojego statusu podatkowego w Polsce. Pozostaje też bez wpływu na posiadanie polskiego obywatelstwa.
W celu uzyskania statusu rezydenta podatkowego powinieneś złożyć formularz P86 (ustala przysługujące ulgi podatkowe), DOM1 – domicile residence (określa miejsce, w którym dana osoba chce mieszkać). Po tym możesz starać się o dokument potwierdzający rezydencję podatkową, wydawany przez urząd HM Revenue & Customs.
Aby zyskać pewność, że nie będziesz musiał płacić podatków podwójnie, powinieneś zadbać o to, by otrzymać z HM Revenue & Customs potwierdzenie rezydencji podatkowej dla Urzędu Skarbowego w Polsce. Aby uniknąć nieporozumień ze skarbówką, warto jest też zrezygnować z polskiego meldunku.
Dawid M.

Kancelaria Adwokacka Wielka Brytania – Skuteczny Prawnik
Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Jak zbudować dom na działce rolnej

Wbszklarnie_działka rolnarew pozorom postawienie domu na działce rolnej jest możliwe. Aby tego dokonać, należy rozpocząć od zakupu ziemi. Pamiętajmy, że w polskim prawie nie ma regulacji, która zakazywałaby zakupu ziemi rolnej osobom, które nie są rolnikami. Jednak jak to zwykle bywa – nie ma nic z górki.
Przepisy prawa budowlanego, w szczególności Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, w sposób szczególny regulują zakup nieruchomości rolnych, czyniąc go nieco trudniejszym niż zakup innej nieruchomości, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na inne cele niż rolne. Istnieje prawo pierwokupu, które przysługuje dzierżawcy ziemi lub Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pamiętajmy, że przepisy o prawie pierwokupu w kilku sytuacjach nie znajdą jednak zastosowania. Jeśli jesteśmy w stanie kupić ziemię od kogoś z naszej bliskiej rodziny, zróbmy to. Przepisy nie obowiązują bowiem w sytuacji, gdy nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy, taka jak zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa lub małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.

Jeśli uda nam się już uzyskać nieruchomość rolną, to nie stawiajmy od razu fundamentów, przed nami jeszcze daleka droga. Bardzo ważną sprawą będzie niezbędne jej odrolnienie oraz wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Jak to zrobić? Odrolnienie to nic innego jak zmiana przeznaczenia z celów rolnych na nierolne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na cele nierolne przeznaczane są przede wszystkim grunty klas IV-VI złożone z gleb pochodzenia mineralnego i one nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Z opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej zwolnione jest budownictwo mieszkaniowe, ale jedynie do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego oraz do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Anna Bobak

Prawnik online – profesjonalne doradztwo prawne.
Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl