Koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r.

Autor: Julia Wolińska

Do 15. czerwca każdego roku Rada Ministrów powinna przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Padła już pierwsza propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, która może wzrosnąć o 200 zł.

Ministerstwo przedstawiło propozycję płacy minimalnej na przyszły rok, która wynosi 2450 złotych. Oznacza to, że stawka godzinowa dla zleceniobiorców wyniosłaby 16 zł. Taka podwyżka daje pracownikowi około 140 złotych więcej niż ma obecnie.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na wysokość poszczególnych składek odprowadzanych do ZUS-u.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r.

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różne umowy, począwszy od umowy o pracę, a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rodzaju umowy, koszt zatrudnienia pracownika jest zmienny.

Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę

W przypadku umów o pracę, kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę. Jak powszechnie wiadomo, przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy. Pracodawca bowiem, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości około 20% wynagrodzenia brutto.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r. na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem będzie wynosił 2 951,77 zł

Składki ZUS w 2020 r. – rekordowe podwyżki

Składki ZUS nie są ustalane arbitralnie. Wynikają one z prognoz rządu obejmujących średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na kolejny rok.

O ile wzrosną składki ZUS dla nowych firm w 2020 roku?

Przypominamy, że preferencyjne składki ZUS są liczone od podstawy stanowiącej 30% wynagrodzenia minimalnego. Jeśli płaca minimalna zostanie podniesiona z 2250 zł do 2450 zł, to automatycznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla tych firm wzrośnie z 675 zł w 2019 roku do 735 zł w 2020 roku. Oznacza to wyższe kwoty poszczególnych składek.

Ile będą w przyszłym roku wynosić wszystkie składki?

Zgodnie z wyliczeniami:

  • składka emerytalna – 143,47 zł,

  • składka rentowa – 58,80 zł,

  • składka chorobowa – 18,01 zł,

  • składka wypadkowa – 12,27 zł,

  • składka na Fundusz Pracy – 18,01 zł.

Składki społeczne ZUS wzrosną o prawie 9%. Młodzi przedsiębiorcy zapłacą więc co najmniej 20 złotych miesięcznie więcej niż w tym roku. Należy pamiętać, że jeszcze nie znamy składki zdrowotnej na 2020 rok, a ona też co roku jest wyższa.


Ile wyniesie koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r.? Oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową!

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kto może korzystać z niższych składek ZUS?

Autor: Krzysztof Bogusz

Stan na: 02.03.2015

Jak już wiesz, składki ZUS w 2015r wzrosły. Bez wątpienia nie jest to dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie dla planujących otworzyć nową firmę – jeżeli nie jest dla nich koszmarem, to na pewno do podjęcia ryzyka nie zachęca.
Przy czym dla osób noszących się z zamiarem założenia działalności gospodarczej ustawodawca przewidział jednak „jakieś” udogodnienie. Bliżej kojarzone jako tzw. Mały ZUS. Co to takiego i kogo dotyczy? Akurat w tym wpisie postaram Ci się to wyjaśnić.

Mianowicie zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 525zł. W porównaniu z podstawą przewidzianą dla już prowadzących działalność gospodarczą, wynoszącą aktualnie 2375,40zł, jest to kwota około cztery razy mniejsza. Czyli bez wątpienia stanowi znaczące ułatwienie na starcie Twojego biznesu. W praktyce przy Małym ZUS-ie miesięczna i minimalna wysokość składek wynosi obecnie 446,88zł, a przy Dużym ZUS-ie aż 1095,37zł.

Jak już wiesz, składki ZUS w 2015r wzrosły. Pisałem o tym w jednym z ostatnich wpisów. Możesz się z nim zapoznać klikając tutaj. Bez wątpienia nie jest to dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie dla planujących otworzyć nową firmę – jeżeli nie jest dla nich koszmarem, to na pewno do podjęcia ryzyka nie zachęca. Przy czym dla osób noszących się z zamiarem założenia działalności gospodarczej ustawodawca przewidział jednak „jakieś” udogodnienie. Bliżej kojarzone jako tzw. Mały ZUS. Co to takiego i kogo dotyczy? Akurat w tym wpisie postaram Ci się to wyjaśnić.

Mianowicie zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 525zł. W porównaniu z podstawą przewidzianą dla już prowadzących działalność gospodarczą, wynoszącą aktualnie 2375,40zł, jest to kwota około cztery razy mniejsza. Czyli bez wątpienia stanowi znaczące ułatwienie na starcie Twojego biznesu. W praktyce przy Małym ZUS-ie miesięczna i minimalna wysokość składek wynosi obecnie 446,88zł, a przy Dużym ZUS-ie aż 1095,37zł.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą jednak korzystać wszyscy bez wyjątku. Z powołanego przepisu wynika bowiem, że składki na ubezpieczenia od tak zadeklarowanej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Omawiane uprzywilejowanie zarezerwowane jest więc „tylko” dla opisanej wyżej grupy osób. Notabene bardzo szerokiej, która w Polsce oscyluje wokół 2 milionów osób. Z dobrodziejstw Małego ZUS-u nie mogą natomiast skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół (na podstawie przepisów o systemie oświaty), twórcy, artyści i osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Ponadto sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie jest wystarczający dla nabycia prawa do preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Z prawa do niższej podstawy wymiaru składek nie mogą skorzystać osoby, które:

– prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed podjęciem działalności gospodarczej prowadzili pozarolniczą działalność,

– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z kolei pozostałe osoby są zobowiązane opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli od ww. kwoty 2375,40zł (tzw. Duży ZUS).


Krzysztof Bogusz
BLOG – ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.