Żałuj czynnie, przed Urzędem

autor: KacG
Kara w wysokości 75% Twojego PIT-u. Proces karno-skarbowy potem  grzywna czy nawet 5 lat więzienia – to kary które grożą za nieujawnienie przychodu. Zapomniałeś o zleceniu z początku roku? Dostałeś zasiłek z ZUS i nie pamiętałeś? A może po prostu zataiłeś przychód i nie wiesz jak to teraz naprawić? Możesz wyrazić czynny żal.
Jakie przychody musimy ujawnić PIT-37?
Należności ze stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, które są wypłacane przez nasz zakład pracy.Emerytury, renty, świadczenia krajowe. Z umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochody z praw autorskich.
I grupa, która w moim odczuciu definiuje każdy przychód: z innych źródeł, które nie kwalifikują sie do powyższych.
Czynny żal określa art 16 kodeksu karnego skarbowego. Czynny żal to nic innego jak zawiadomienie przez Ciebie oragnu podatkowego o czynach, które popełniłeś i za które możesz być karany ze wspomnianego kodeksu. Nie chodzi jednak o to, żebyś napisał „ach żałuję wielce, że zapomniałem jak zarobiłem 1000 zł.” Wyrażając czynny żal powinieneś wskazać:
1. istotne okoliczności popełnionego czynu
(np. W styczniu zrobiłem na umowę zlecenie 2 stalowe sztalugi, za które wystawiłem rachunek 1000 zł i przyjąłem pieniądze. Zgubiłem PIT-11 i teraz mi się przypomniało)
2. Osoby z którymi działałes wspólnie i w porozumieniu przy popełnianiu czynu.
(np. działałem zupełnie sam zarabiając 1000 zł, również sam je wydałem i nikt inny nie wpłynął na moje myśli, żebym o tym dochodzie zapomniał. Nikt mnie także nie namawiał do niepłacenia podatków)
Kiedy to nie działa?
Przede wszystkim nie działa wtedy, kiedy organ podatkowy sam odkryje, że nie zapłaciłeś podatku. Musisz być pierwszy. Jeżeli coś Ci się przypomniało, jeżeli zdałeś sobie sprawę, że nie potrzebnie zatajasz przychód nie czekaj, tylko złóż czynny żal.
Możesz zrobić to pisemnie, alerównież ustnie, urzędnikowi do protokołu. Nie znaczy to, że przy wizycie w Urzędzie Skarbowym powiesz pracownikowi, że nie ujawniłeś dochodu. Musi to być wykonane w formie protokołu.
Warto podkreślić, że oprócz wyrażenia czynnego żalu powinieneś uregulować należność publiczno-prawną, bo w tym celu powstała instytucja czynnego żalu. No chyba, że zapomniałeś się rozliczyć w terminie, wtedy czynny żal i biegiem do „skarbowego”.
———————————————–

Przepisy prawa: * Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.)
Art. 16.
§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powoła ny do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez
uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a
orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien zło-
żyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich
równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29
pkt 4.
§ 3. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu
zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej, chyba że przepa-
dek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.
§ 4. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.
§ 5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:
1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do
ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba
że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.
§ 6. Przepisu § 1 nie stosuje się wobec sprawcy, który:
1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie
ujawnionego czynu zabronionego;
3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa
skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy
lub związku;
4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten
czyn zabroniony.
Art. 16a.
Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył
prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.1)), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

 
Pełny tekst ustawy tutaj
 

Rozliczenie PIT-u

Autor: kornpp
Wraz z końcem kwietnia podatnicy zobowiązani są do złożenia rozliczenia podatkowego w Urzędzie Skarbowym. Niedotrzymanie terminu może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Podatnik może odpowiadać przed państwowymi organami za wykroczenie. W najgorszym wypadku osoba fizyczna może zostać oskarżona o przestępstwo cywilno-karne.

Wiele osób nie posiada odpowiednich umiejętności z zakresie rachunkowości i prawa, aby przebrnąć samemu przez stos biurokratycznych pism. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do wykwalifikowanej osoby. W dużych miastach, jak grzyby po deszczu powstają biura rachunkowe. Zatrudniają one specjalistów zajmujących się prowadzeniem księgowości, doradztwem prawo-podatkowym czy reprezentowaniem klienta przed Urzędem Skarbowym.

Konsekwencje niewypełnienia PIT-u

Niezłożenie wniosku w terminie traktowana jest przez Urząd Skarbowy jako wykroczenie. W świetle prawa nie uregulowanie należnego podatku traktowane jest jako przestępstwo. Osoba fizyczna, która przekroczyła „death-line” posiada również prawa. Środkiem odwoławczym w tym przypadku jest wystosowanie pisma do Urzędu Skarbowego z uzasadnieniem, dlaczego nie dotrzymano terminu. Trzeba pamiętać, że w urzędzie pracują również ludzie i istnieję możliwość, że przychylnym okiem popatrzą na takie pismo. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony naczelnik urzędu ma prawo anulować naliczoną kwotę za karę.

Podatnik, który popełnił błąd we wniosku zostanie poinformowany przez Urząd Skarbowy drogą listowną o konieczności korekty zeznania podatkowego. Z danych analityków wynika, że do rzadkości należy poprawnie wypełniony PIT. W takich sytuacjach z pismem z urzędu najlepiej udać się do biura rachunkowego, które świadczy usługi z zakresu rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Konsultacja nie jest niezbędna, aczkolwiek korzystający z niej podatnik będzie mieć pewność, że uzyskane rady będą wyczerpujące z zakresu obowiązków podatkowych.
Błędy w deklaracji

Co ciekawe do jednych z najczęstszych błędów podatników zalicza się brak podpisu w złożonej deklaracji. Jeśli w ramach wstępnych czynności weryfikujących poprawność PIT-u urzędnik nie zauważy tego przeoczenia podatnik może odpowiadać za niezłożenie deklaracji w ogóle. O ile wobec osoby fizycznej rozpoczęte zostało postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa możliwość skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu.

Podatnicy równie często składają deklarację na nieodpowiednim druku. Warto zapamiętać, że PIT-37 to najczęściej wybierana deklaracja. Wypełniają go osoby zatrudnione na umowę o pracę, pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych oraz emeryci i renciści.


Przy współpracy z Asset Rzeszów
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Przystanki: Minister Finansów vs Naczelny Sąd Administracyjny

Dwa odmienne stanowiska prezentuje Ministerstwo Finansów i Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie opodatkowania opłaty za przystanki komunikacyjne.
Według Fiskusa należy płacić VAT, NSA uznał, że  opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych pobierane są w ramach władztwa publicznego, dlatego wyłączone są z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
Więcej przeczytasz: na stronach Gazety Prawnej

Korzyści z działania w Marketingu Partnerskim

Autor: Artur Wiktor
Zanim podejmiesz współpracę z wybraną firmą czy też sprzedawcą, na pewno zastanawiasz się jakie odniesiesz korzyści. To jest bardzo ważna kwestia, która pomaga każdej osobie stwierdzić, czy dany biznes się opłaca, czy nie. Dlatego zawsze weryfikuj swoje założenia, przemyślenia i działania przez rozpoczęciem.
Marketing Partnerski stał się jednym z najbardziej skutecznych sposobów reklamowania w Internecie. Jest to również jeden z najłatwiejszych sposobów dla każdego, kto chce zarabiać na stronie internetowej w trybie online. Marketing partnerski jest to porozumienie między kupującym i właścicielem strony internetowej. W zamian, sklep(właściciel programu) płaci prowizję wszystkim klientom sprzedaży generowanych przez partnera. Za każdym razem, gdy ktoś kliknie na link na stronie internetowej partnera , aby dokonać zakupu  i tego zakupu dokona, partner otrzymuje prowizję. Sprzedawca zapłaci partnerom tylko wówczas, gdy klient dokona zakupu.
Programy marketingowe są opisane jako sytuacja korzystna zarówno dla kupca i partnera z powodu systemu wynagrodzeń. Istnieje wiele korzyści, na stronie sprzedawcy. To daje kolejny plus handlowcowi szerszego rynku, na którym reklamuje produkt lub usługę. Marketing partnerski daje za produkt lub usługa maksymalną ekspozycję, dzięki której może korzystać z innych tradycyjnych technik reklamowych. Im więcej stron partnerskich sklep(partner) posiada, tym zyskuję więcej ruchu, który może konwertować do sprzedaży.
Dlatego „związek” partnera marketingowego ze sprzedawcą jest bardzo  korzystny dla obu stron. Najważniejszym celem jest łatwy sposób zarobku. Partner może zarobić poprzez reklamę lub przez link do strony internetowej sprzedawcy, który ma nadzieję, że potencjalni klienci będą klikać i kupować jego produkt. Tak szybko, jak klient kliknie w reklamę na stronie promowanej  przez Partnera, tak szybko zostanie przekierowany na stronę internetową sprzedawcy, gdzie równie szybko partner, może zarobić kolejną prowizję.
Marketing Partnerski jest doskonałym sposobem, aby zarabiać pieniądze w domu. Nie ma praktycznie żadnych kosztów produkcji. Produkt jest już opracowany i sprawdzony przez kupca, i wszystko, co musisz zrobić, aby przyniosło Ci zysk, to rekomendacje tego produktu. Programy partnerskie są zazwyczaj nieodpłatne, więc nie musisz się martwić o koszty rozruchu. Istnieją tysiące produktów i usług, które można wybrać. Można znaleźć programy partnerskie dla każdego produktu pod słońcem. Z pewnością znajdzie się też produkt czy usługa odpowiednia dla tematyki Twojej strony czy bloga.
Ponadto, nie ma absolutnie żadnego wymaganego od Ciebie doświadczenia. Większość programów partnerskich oferuje doskonałe wsparcie, jeśli chodzi o dostarczanie materiałów marketingowych. Prostota marketingu partnerskiego, pozwala Ci najmniejszym kosztem zarobić i czuć się przy tym bardzo komfortowo. Można więc łatwo zbudować udany biznes programów partnerskich we własnym zaciszu Twojego domu. W marketingu partnerskim, odpowiedzialny jesteś jedynie za dostarczenie kupca, nie musisz się martwić, o zapasy, realizacje zamówień i wysyłkę produktu. To , wraz ze wsparciem obsługi klienta jest obowiązkiem akceptanta (sprzedawcy).
Ze względu na globalny zasięg Internetu, można łatwo znaleźć tysiące potencjalnych klientów. Można zintensyfikować kampanię reklamową poprzez wykorzystanie bardziej agresywne i produktywne strategie, np. marketing wirusowy.
Poprzez zachęcanie potencjalnych klientów, można również zwiększyć potencjał do zarabiania. Inną korzyścią z marketingu partnerskiego jest minimalne ryzyko. Jeśli produkt nie jest dobrą reklamą i sprzedaż nie jest dla Ciebie odpowiednio zadowalająca, możesz odrzucić go i wybrać inny. Nie ma długo terminowych umów wiążących Ciebie ze sprzedawcą. Tym bardziej z produktem, który się źle sprzedaje.
Najlepszą zaletą marketingu partnerskiego jest okazja, aby zwiększyć swoje dochody. Możesz zarobić nawet jeśli marketing partnerski jest dla Ciebie tylko dodatkowym zarobkiem. Jest to prosty sposób dochodu, chociaż trzeba mieć wiedzę jak to robić i wykorzystać swoją wyobraźnię, aby zmaksymalizować potencjał zarobkowy.
Rzeczywiście, marketing rekomendacji jest jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych możliwości biznesowych w sieci.
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak skutecznie reklamować i sprzedawać polecane przez Ciebie produkty, zapraszam do bezpłatnego kursu: „Marketing Internetowy w Praktyce”. W trakcie kursu dowiesz się również jak zautomatyzować biznes, aby zarabiał dla Ciebie nawet wtedy jak odpoczywasz, czy śpisz.
Baw się dobrze!
Pozdrawiam
Artur Wiktor
Skuteczna Dźwignia Zarobkowa
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Autor: Quetzal Coatl
 
Jednym ze sposobów przyjęcia spadku jest tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Zgodnie z przepisami prawa polskiego istnieją dwa sposoby przyjęcia spadku. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza jest to przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe.
 
Natomiast drugim sposobem jest proste przyjęcie spadku, które wiąże się z brakiem ograniczenie odpowiedzialności za pozostawione długi spadkowe.
Odpowiedzialność za długi spadkowe
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza dotyczy ograniczenia własnej odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości otrzymanego spadku. Natomiast w przyjęciu prostym spadkobierca odpowiada za całość długów spadkowych i nie ma znaczenia, czy przekraczają one wartość spadku. Jeśli się tak zdarzy, spadkobiercy są zobowiązani do spłaty długów spadkowych z własnego majątku. Dobrodziejstwo inwentarza oznacza wszystkie składniki spadku, które mogą posłużyć do spadku zobowiązań spadkowych. Mogą to być wszystkie przedmioty,  jakie można sprzedaż, a środki otrzymane z tej sprzedaży pokryją wszystkie zaległe należności. W sprawach spadkowych, aby uniknąć konfliktów z pozostałymi spadkobiercami, należy wykonać spis majątku spadkowego. Dzięki temu wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni, ponieważ w rzeczywistości bardzo często się zdarza, że spadkobierca ukrywa cenniejsze przedmioty spadkowe, aby uniknąć ich sprzedaży.
Spis inwentarza
Spis inwentarza dokonywany jest na zlecenie sądu przez komornika Jednak można również zgłosić się bezpośrednio do samego komornika z wnioskiem o dokonanie tych czynności. Komornik osobiście informuje wszystkich spadkobierców, kiedy i gdzie odbędzie się spis inwentarza. Komornika zadaniem jest ustalenie, jakie przedmioty można włączyć do spisu inwentarza oraz sprawdzenie,  jakie spadkodawca pozostawił po sobie zobowiązania finansowe. Sprawdza on rachunki bankowe takiej osoby, zaległości w płatnościach itp. W przypadku, gdy spadkobierca pozostawi po sobie biżuterię, gotówkę, czy inne kosztowności, zostają one złożone do depozytu sądowego i pozostają tam do czasu rozliczenia wszystkich długów spadkowych. Wykonanie spisu inwentarza jest czynnością odpłatną i wynosi 10% miesięcznego wynagrodzenia za pracę.


Więcej informacji na temat spadku tutaj.
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.