Znaleziona gotówka od dziś nasza

Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych. Gotówka lub przedmiot, jeżeli nie zgłosi się po nie właściciel, przejdzie na naszą własność. Do tej pory właścicielem stawał się skarb Państwa.
Biuro rzeczy znalezionych będzie mogło odmówić przyjęcia na przechowanie przedmiotu wartego mniej niż 100 zł, natomiast ogłoszeniu w prasie i Biuletynie Informacji Publicznej będzie podlegać rzecz o wartości przekraczającej 5000 zł.
Znalezione rzeczy będą czekać na właściciela maksymalnie 2 lata, natomiast przedmioty, których właściciel został ustalony i wezwany do odbioru a nie zgłosił się po nie, będą czekały 1 rok.
Nadal obowiązywać będzie zasada „znaleźnego” stanowiącego równowartość 10% znaleziska. O znaleźne należy się upomnieć najpóźniej z chwilą wydania rzeczy. Jeżeli zguba nie jest zabytkiem i nie zostanie odebrana w terminie, staje się własnością znalazcy.

Kwestia skarbów przedstawia się od dziś następująco: wartość dzielona jest po połowie pomiędzy znalazcę i właściciela nieruchomości, na której odnaleziono skarb, chyba że skarb jest zabytkiem, wtedy właścicielem zostaje Skarb Państwa (sic!). Znalazcę natomiast czeka nagroda
Kacper G.

PIT drogą elektroniczną. Pytania i odpowiedzi

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się składanie deklaracji drogą elektroniczną. Ministerstwo finansów udostępnia szereg informacji w tym zakresie. Poniżej lista pytań zamieszczonych na portalu.

 Pytania i odpowiedzi

Gminy pobierają opłaty nielegalnie?

Kancelaria Prawna Viggen wzięła pod lupę przepisy, na podstawie których gminy pobierają opłatę od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Analiza wykazała, że opłaty te mogą być pobierane nielegalnie. Czy oznacza to masowe uchylanie uchwał w sprawie przystanków i zwrot pieniędzy przewoźnikom?
Jak się płaci za przystanki
Ustawa z 16 grudnia 201o r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza możliwość pobierania opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Co to znaczy korzystanie? To zatrzymanie środka transportu (autobusu, busa) na przystanku komunikacyjnym w celu wysadzenia/zabrania pasażerów. Kwestię opłat za przystanki reguluje art. 16. Przytoczonej wyżej ustawy. Zgodnie z nim:

  1. W transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców mogą być pobierane opłaty.
  2. Stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz standardy, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. a, są ustalane w drodze negocjacji między gminą, na obszarze której jest usytuowany przystanek komunikacyjny lub dworzec, i właścicielem albo zarządzającym przystankiem komunikacyjnym lub dworcem.
  3. Stawki opłat, o których mowa w ust. 2, powinny być ustalane z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad dla wszystkich operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy na obszarze właściwości organizatora.
  4. Za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad.
  5. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 4, nie może być wyższa niż:

1) 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym;
2) 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu.

  1. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa (…)

Warto zaznaczyć, że opłata nie jest naliczana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nastąpi faktyczne zatrzymanie. Opłata naliczana jest od zatrzymania potencjalnego, tj. ilości ujętych w rozkładzie jazdy przystanków. Tak więc opłata jest iloczynem liczby przystanków, ilości kursów i ewentualnie dni w rozliczeniu miesięcznym. Pięć groszy nie brzmi pokaźnie, lecz jeżeli np. bus kursuje raz dziennie, przez cały tydzień, z miasta A do B i z powrotem, a po drodze jest 100 przystanków w każda stronę, to miesięczna opłata wyniesie 300 zł. Przewoźnicy mają zazwyczaj po klika linii.
Co istotne gmina może ale nie musi pobierać opłaty za korzystanie z przystanków. Np. Miasto Kielce pobiera 0,05 zł. Podobnie gmina Chmielnik. Gmina Pierzchnica pobiera 0,02 zł za zatrzymanie a gmina Gnojno nie pobiera opłat w ogóle. Opłatę ponosi się albo w trybie administracyjnym, jako „daninę” albo na podstawie umowy cywilno-prawnej z gminą. (porównaj: http://inforaport.wordpress.com/2014/04/15/przystanki-minister-finansow-vs-naczelny-sad-administracyjny/)
Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego podejmują uchwałę w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, gdzie określa się warunki i zasady korzystania z przystanków, w tym opłatę, lub podejmują osobną uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z przystanków.
Co proponuje Kancelaria Viggen?
Pomoc przewoźnikom w odzyskaniu zapłaconych gminom pieniędzy. Zdaniem kancelarii przewoźnikom należy się zwrot, gdyż opłaty mogą być pobierane dopiero od 31 grudnia 2016. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym przewoźnika definiuje jako przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie kolejowym – na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (art. 4 pkt 11 ustawy). Obecnie przewoźnicy realizują przewozy na podstawie zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym, wydanego przez właściwy organ. Wobec czego przewoźnik określony w w.w. ustawie jeszcze „nie istnieje”.
Mariusz Miąsko, prezes Kancelarii Prawnej Viggen skonkludował dlaczego samorządowcy odwołują się do treści jeszcze nie obowiązujących przepisów i tym samym powinni niezwłocznie zwrócić pieniądze przewoźnikom. Z całą analizą sytuacji można zapoznać się na stronach Kancelarii:
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/313/40/Uwaga-Przewoznicy-samorzady-nielegalnie-pobieraja-oplaty-za-korzystanie-z-przystankow-autobusowych/

Przywołane akty prawne: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym

Kacper G.

Dlaczego warto zatrudniać niepełnosprawnych?

Autor: Rafal Szybiak
Problem zatrudniania osób niepełnosprawnych nie jest nowy. Od pewnego czasu dyskutuje się o nim także w kontekście dofinansowań do wynagrodzeń takich pracowników, ale wciąż wiele problemów pozostaje niewyjaśnionych.
Miejsce, które trzeba przygotować
Jednym z głównych problemów jest konieczność organizacji miejsca pracy. Jest to problem o tyle palący, że przygotowanie stanowiska i dostosowanie sprzętu do potrzeb osób niepełnosprawnych może być bardzo kosztowne. PFRON daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie do 50 tysięcy złotych i w wielu przypadkach jest to suma niebagatelna, ale są także takie firmy, gdzie przygotowanie stanowiska pracy byłoby zdecydowanie bardziej kosztowne, a wskutek tego zatrudnianie niepełnosprawnych przestaje się opłacać. Rozwiązaniem jest telepraca, ponieważ przy tej formie zatrudnienia pracodawca jest zwolniony z obowiązku organizacji miejsca pracy, a także nie podlega kontroli PIP w tym zakresie.
Zaangażowanie warte każdych pieniędzy
Osoby niepełnosprawne często posiadają rozległą wiedzę oraz szerokie kwalifikacje – niepełnosprawność jest powszechnie sytuacją wpływającą na przyspieszenie rozwoju kwalifikacji, co niepełnosprawni robią w nadziei, że kolejne szkolenie pozwoli im znaleźć pracę. Dla pracodawcy taki pracownik jest cenny. Nie chodzi tylko o posiadaną przez niego wiedzę i umiejętności, ale także o to, że chętnie bierze udział w dalszych szkoleniach i akceptuje zasady funkcjonowania organizacji.
Osoby niepełnosprawne angażują się w wykonanie powierzonych im obowiązków, w związku z czym pracodawca może czuć się spokojny o stan zadań w firmie. To ważne, choć oczywiście trudno tu mówić o konkretnej wartości pieniężnej.
Niższe koszty pracy
Każda osoba zatrudniona w formie pracy zdalnej to zmniejszenie kosztów firmy. Co prawda konieczność ponoszenia opłat się nie zmienia, zmienia się jednak koszt funkcjonowania biura, które jest po prostu mniejsze, a więc tańsze. Sytuacja jest jeszcze korzystniejsza w przypadku osób niepełnosprawnych, do których pensji można uzyskać wysokie dofinansowanie. Instytucją, która takie dofinansowanie wypłaca, jest PFRON, natomiast kwota dofinansowań może być wysoka. W najkorzystniejszym wariancie, koszty po stronie pracodawcy są ograniczone do koło 500 złotych miesięcznie.
Cele marketingowe
Choć jest to dość odległy powód i niezwiązany wyłącznie z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, warto o nim mówić. Zatrudnianie ON jest dla firmy korzystne ze względów wizerunkowych, a także predestynuje przedsiębiorstwo do udziału w plebiscytach i rankingach na miejsce najbardziej przyjazne pracownikom. Często zwycięstwo w takim plebiscycie wiąże się z gratyfikacją pieniężną, a sama firma może ubiegać się o dofinansowania nie tylko z PFRON, ale także m. in. ze środków unijnych przeznaczonych na wsparcie programów aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Wszystko to razem wzięte stanowi poważną korzyść wizerunkową i marketingową, którą firma może w jakiś sposób wykorzystać.
Czyli po prostu
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych po prostu się opłaca. Oczywiście trudno tu o jednoznaczne wyliczenia, kto i ile oszczędzi, kto i ile zyska, natomiast pewne jest, że zwiększenie zatrudnienia ON jest dla pracodawców korzystne także pod względem finansowym. Skontaktuj się z firmą outsourcingową, która zajmuje się wsparciem w obsłudze zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub bezpośrednio z PFRON, aby uzyskać dokładną odpowiedź na pytanie o wysokość dofinansowania wynagrodzenia ON.


Rafał Szybiak
http://www.PartnerFirm.pl
http://www.iDiamenty.pl
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Od jakich decyzji ZUS możesz odwołać się do sądu?

Autor: Krzysztof Bogusz
Niedawno przeglądałem w internecie co ciekawsze materiały związane z tematyką mojego bloga i natknąłem się na artykuł, w którym autor pisze od jakich decyzji ZUS przysługuje odwołanie.

Niedawno przeglądałem w internecie co ciekawsze materiały związane z tematyką mojego bloga i natknąłem się na artykuł, w którym autor pisze od jakich decyzji ZUS przysługuje odwołanie. Przy czym w szczególności poruszona jest w nim kwestia związana z tym, czy od decyzji ZUS dotyczącej odmowy uchylenia, zmiany lub unieważnienia wcześniejszej decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu. Z artykułem możesz się zapoznać tutaj.

Mimo to postanowiłem także ten temat poruszyć na moim blogu. Wcześniej pisałem o samej decyzji ZUS i wyjaśniałem Ci w jakich sprawach ZUS wydaje decyzje oraz jaka jest ich treść. Stąd wiesz, że Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw, do których należą m. in. sprawy dotyczące ustalania uprawnień do świadczeń i ich wymiaru. Pozostałe wskazane przez ustawodawce przykłady wymieniam w pięciu punktach poprzedniego wpisu. Innymi słowy nie jest to katalog zamknięty, a jedynie ogólne wskazanie przedmiotu spraw rozstrzyganych przez Zakład.

Do tego zakresu należy dodać decyzje, w których Zakład decyduje o ponownym ustaleniu prawa lub zobowiązania stwierdzonego poprzednio decyzją ostateczną oraz decyzje dotyczące uchylenia, zmiany lub unieważnienia poprzednich decyzji ostatecznych. Wynika to z treści art. 83a ustawy systemowej, który obowiązuje od początku 2003r.

Z kolei art. 83 ust. 2 ustawy systemowej wyjaśnia, że od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu. Nie ma w nim żadnego podziału, stąd po prostu wynika, że od każdej decyzji można się odwołać. Jedynie w dalszej części tego artykułu możesz przeczytać, że wyjątkowo w sprawach o świadczenia przyznawane w drodze wyjątku i o umorzenie należności z tytułu składek takiej możliwości nie masz. W takim przypadku możesz wnioskować do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Szerzej o tym w następnym wpisie.

Dlaczego jednak zwracam Ci na powyższe uwagę? Ano dlatego, że natura spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych jest bardzo specyficzna. Mają do nich zastosowanie jakby dwa odrębne tryby postępowania – administracyjny i cywilny – które stosowane są w dwóch odmiennych fazach.

W pierwszej kolejności wykorzystywany jest tryb postępowania administracyjnego uregulowany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Dotyczy on postępowania i związanych z tym czynności przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który kończy się wydaniem samej decyzji. Przy czym jest to tryb podstawowy.

Z kolei tryb postępowania cywilnego znajduje zastosowanie po wydaniu decyzji, od której możesz się odwołać do sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Tak więc ustawodawca przyjął odmienne zasady dotyczące trybu odwoławczego od decyzji. Podobnie odrębne przepisy ustalił dla organów odwoławczych.

Taki model zaskarżania decyzji jest bardziej dla Ciebie korzystny niż ten wynikający z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Wynika to stąd, że w postępowaniu przed sądem powszechnym wyjaśniany jest cały zakres okoliczności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotem zaskarżonej decyzji. A w szczególności przeprowadzane jest postępowanie dowodowe czego w zasadzie nie robi sąd administracyjny.

Na koniec odsyłam Cię do BAZY WIEDZY, gdzie możesz zapoznać się z treścią wykorzystanych tutaj przepisów, a to:
– art. 83 ust. 1, 2 i 4, art. 83a ust. 1 i 2, art. 123 – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
– art. 180 i 181 – Kodeks postępowania administracyjnego,
– art. 1 – Kodeks postępowania cywilnego.


Krzysztof Bogusz – aplikant radcowski
Odwołanie od decyzji ZUS – BLOG
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

ZUS „przegrywa” przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Autor: Krzysztof Bogusz
28.01.2014r w Strasburgu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka uwzględnione zostały kolejne skargi trojga rodziców, którym przed laty ZUS odebrał przyznane wcześniej emerytury.

28.01.2014r w Strasburgu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka uwzględnione zostały kolejne skargi trojga rodziców, którym przed laty ZUS odebrał przyznane wcześniej emerytury. To już grupa 22 rodziców, którym w związku z tym przyznano odszkodowania. Kwoty co prawda nie są zawrotne, ale są, i wahają się od 1,5 tys. do 12 tys. euro. Z kolei wszystkich skarg do ETPCz wpłynęło 130.

Ale czy słyszałeś czego dokładnie skargi dotyczą?

Mianowicie w 2001r ZUS Oddział w Rzeszowie przyznał wielu ubezpieczonym prawo do wcześniejszej emerytury. Było to na podstawie uchylonego już rozporządzenia z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki. W związku z tym osoby te zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad chorymi dziećmi. Tymczasem w 2002r po zasięgnięciu przez ZUS opinii głównego lekarza orzecznika wszystkim uprawnionym odebrano emeryturę. Jako argument podano, że dzieci nie wymagają stałej opieki rodzica i że schorzenia nie można zaliczyć do chorób wymienionych w ww. rozporządzeniu. W efekcie rodzice składali odwołania do sądu, wykorzystując przy tym zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia. Za każdym razem orzeczenia były niekorzystne dla ubezpieczonych. Stąd złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W wyniku tego rozpatrywane są kolejne skargi i to na korzyść skarżących – pierwsza rozpatrzona została w 2009r, a kolejne w 2012r i obecnie w 2014r. W wyrokach Trybunał wskazuję na naruszenie prawa do własności w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Tymczasem pewnie zastanawiasz się dlaczego o tym piszę. Ano z jednej strony, bo to po prostu ciekawy temat. Ale z drugiej strony dlatego, abyś wiedział, że nawet w przypadku braku przychylności polskich arbitrów i poczucia naruszenia Twojego prawa (np. do życia, do rzetelnego procesu czy, jak w powyższym przypadku, do poszanowania mienia) zawsze możesz złożyć skargę do ETPCz. Takie prawo masz odkąd Polska w 1993r ratyfikowała Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokoły Dodatkowe nr 1,4,6,7 i 13. Co prawda nie zmienisz w ten sposób wyroku i nie zostanie Ci przywrócona np. odebrana wcześniej emerytura. Ale w przypadku poważnych naruszeń prawa przez władzę publiczną w Polsce (np. sądy) przed ETPCz możesz starać się o odszkodowanie.

Z kolei tutaj przeczytasz o wszystkich niezbędnych informacjach związanych ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Na koniec wyjaśniam jeszcze skąd cudzysłów w tytułowym słowie ‘przegrywa’. Mianowicie to ZUS początkowo przyznał, a potem odebrał wcześniejszą emeryturę. Innymi słowy od jego decyzji powstała wyżej opisana historia. To też ZUS był stroną postępowania przed polskimi organami sprawiedliwości i bronił przed nimi swoich decyzji. Ostatecznie też sądy uznały, że zaskarżone decyzję odpowiadały prawu, a odwołania ubezpieczonych zostały oddalone. Mimo tego odmienne zdanie na całą sytuację ma Trybunał w Strasburgu. Stąd w tym sensie można uznać, że ZUS po prostu „przegrał” i to przed sądem międzynarodowym.


Krzysztof Bogusz – aplikant radcowski
Odwołanie od decyzji ZUS – BLOG
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Korzyści z działania w Marketingu Partnerskim

Autor: Artur Wiktor
Zanim podejmiesz współpracę z wybraną firmą czy też sprzedawcą, na pewno zastanawiasz się jakie odniesiesz korzyści. To jest bardzo ważna kwestia, która pomaga każdej osobie stwierdzić, czy dany biznes się opłaca, czy nie. Dlatego zawsze weryfikuj swoje założenia, przemyślenia i działania przez rozpoczęciem.
Marketing Partnerski stał się jednym z najbardziej skutecznych sposobów reklamowania w Internecie. Jest to również jeden z najłatwiejszych sposobów dla każdego, kto chce zarabiać na stronie internetowej w trybie online. Marketing partnerski jest to porozumienie między kupującym i właścicielem strony internetowej. W zamian, sklep(właściciel programu) płaci prowizję wszystkim klientom sprzedaży generowanych przez partnera. Za każdym razem, gdy ktoś kliknie na link na stronie internetowej partnera , aby dokonać zakupu  i tego zakupu dokona, partner otrzymuje prowizję. Sprzedawca zapłaci partnerom tylko wówczas, gdy klient dokona zakupu.
Programy marketingowe są opisane jako sytuacja korzystna zarówno dla kupca i partnera z powodu systemu wynagrodzeń. Istnieje wiele korzyści, na stronie sprzedawcy. To daje kolejny plus handlowcowi szerszego rynku, na którym reklamuje produkt lub usługę. Marketing partnerski daje za produkt lub usługa maksymalną ekspozycję, dzięki której może korzystać z innych tradycyjnych technik reklamowych. Im więcej stron partnerskich sklep(partner) posiada, tym zyskuję więcej ruchu, który może konwertować do sprzedaży.
Dlatego „związek” partnera marketingowego ze sprzedawcą jest bardzo  korzystny dla obu stron. Najważniejszym celem jest łatwy sposób zarobku. Partner może zarobić poprzez reklamę lub przez link do strony internetowej sprzedawcy, który ma nadzieję, że potencjalni klienci będą klikać i kupować jego produkt. Tak szybko, jak klient kliknie w reklamę na stronie promowanej  przez Partnera, tak szybko zostanie przekierowany na stronę internetową sprzedawcy, gdzie równie szybko partner, może zarobić kolejną prowizję.
Marketing Partnerski jest doskonałym sposobem, aby zarabiać pieniądze w domu. Nie ma praktycznie żadnych kosztów produkcji. Produkt jest już opracowany i sprawdzony przez kupca, i wszystko, co musisz zrobić, aby przyniosło Ci zysk, to rekomendacje tego produktu. Programy partnerskie są zazwyczaj nieodpłatne, więc nie musisz się martwić o koszty rozruchu. Istnieją tysiące produktów i usług, które można wybrać. Można znaleźć programy partnerskie dla każdego produktu pod słońcem. Z pewnością znajdzie się też produkt czy usługa odpowiednia dla tematyki Twojej strony czy bloga.
Ponadto, nie ma absolutnie żadnego wymaganego od Ciebie doświadczenia. Większość programów partnerskich oferuje doskonałe wsparcie, jeśli chodzi o dostarczanie materiałów marketingowych. Prostota marketingu partnerskiego, pozwala Ci najmniejszym kosztem zarobić i czuć się przy tym bardzo komfortowo. Można więc łatwo zbudować udany biznes programów partnerskich we własnym zaciszu Twojego domu. W marketingu partnerskim, odpowiedzialny jesteś jedynie za dostarczenie kupca, nie musisz się martwić, o zapasy, realizacje zamówień i wysyłkę produktu. To , wraz ze wsparciem obsługi klienta jest obowiązkiem akceptanta (sprzedawcy).
Ze względu na globalny zasięg Internetu, można łatwo znaleźć tysiące potencjalnych klientów. Można zintensyfikować kampanię reklamową poprzez wykorzystanie bardziej agresywne i produktywne strategie, np. marketing wirusowy.
Poprzez zachęcanie potencjalnych klientów, można również zwiększyć potencjał do zarabiania. Inną korzyścią z marketingu partnerskiego jest minimalne ryzyko. Jeśli produkt nie jest dobrą reklamą i sprzedaż nie jest dla Ciebie odpowiednio zadowalająca, możesz odrzucić go i wybrać inny. Nie ma długo terminowych umów wiążących Ciebie ze sprzedawcą. Tym bardziej z produktem, który się źle sprzedaje.
Najlepszą zaletą marketingu partnerskiego jest okazja, aby zwiększyć swoje dochody. Możesz zarobić nawet jeśli marketing partnerski jest dla Ciebie tylko dodatkowym zarobkiem. Jest to prosty sposób dochodu, chociaż trzeba mieć wiedzę jak to robić i wykorzystać swoją wyobraźnię, aby zmaksymalizować potencjał zarobkowy.
Rzeczywiście, marketing rekomendacji jest jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych możliwości biznesowych w sieci.
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak skutecznie reklamować i sprzedawać polecane przez Ciebie produkty, zapraszam do bezpłatnego kursu: „Marketing Internetowy w Praktyce”. W trakcie kursu dowiesz się również jak zautomatyzować biznes, aby zarabiał dla Ciebie nawet wtedy jak odpoczywasz, czy śpisz.
Baw się dobrze!
Pozdrawiam
Artur Wiktor
Skuteczna Dźwignia Zarobkowa
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Autor: Quetzal Coatl
 
Jednym ze sposobów przyjęcia spadku jest tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Zgodnie z przepisami prawa polskiego istnieją dwa sposoby przyjęcia spadku. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza jest to przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe.
 
Natomiast drugim sposobem jest proste przyjęcie spadku, które wiąże się z brakiem ograniczenie odpowiedzialności za pozostawione długi spadkowe.
Odpowiedzialność za długi spadkowe
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza dotyczy ograniczenia własnej odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości otrzymanego spadku. Natomiast w przyjęciu prostym spadkobierca odpowiada za całość długów spadkowych i nie ma znaczenia, czy przekraczają one wartość spadku. Jeśli się tak zdarzy, spadkobiercy są zobowiązani do spłaty długów spadkowych z własnego majątku. Dobrodziejstwo inwentarza oznacza wszystkie składniki spadku, które mogą posłużyć do spadku zobowiązań spadkowych. Mogą to być wszystkie przedmioty,  jakie można sprzedaż, a środki otrzymane z tej sprzedaży pokryją wszystkie zaległe należności. W sprawach spadkowych, aby uniknąć konfliktów z pozostałymi spadkobiercami, należy wykonać spis majątku spadkowego. Dzięki temu wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni, ponieważ w rzeczywistości bardzo często się zdarza, że spadkobierca ukrywa cenniejsze przedmioty spadkowe, aby uniknąć ich sprzedaży.
Spis inwentarza
Spis inwentarza dokonywany jest na zlecenie sądu przez komornika Jednak można również zgłosić się bezpośrednio do samego komornika z wnioskiem o dokonanie tych czynności. Komornik osobiście informuje wszystkich spadkobierców, kiedy i gdzie odbędzie się spis inwentarza. Komornika zadaniem jest ustalenie, jakie przedmioty można włączyć do spisu inwentarza oraz sprawdzenie,  jakie spadkodawca pozostawił po sobie zobowiązania finansowe. Sprawdza on rachunki bankowe takiej osoby, zaległości w płatnościach itp. W przypadku, gdy spadkobierca pozostawi po sobie biżuterię, gotówkę, czy inne kosztowności, zostają one złożone do depozytu sądowego i pozostają tam do czasu rozliczenia wszystkich długów spadkowych. Wykonanie spisu inwentarza jest czynnością odpłatną i wynosi 10% miesięcznego wynagrodzenia za pracę.


Więcej informacji na temat spadku tutaj.
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Teraz Polki! – TOP 10 Wpływowych Polek wg „Teraz Polska”

Autor: Teraz_Polska

Marzec jest miesiącem kobiet. Naturalnym komentarzem do współczesnych zmian kulturowych i społecznych jest podkreślenie, że wpływy kobiet rosną – co czynimy poprzez opracowanie zestawienia najbardziej wpływowych polskich przedstawicielek płci pięknej.

Przygotowując zestawienie, chcieliśmy sprawdzić i wykazać, czy faktycznie zmiana dokonuje się na naszych oczach, a wpływowe polskie liderki o różnych specjalizacjach odgrywają istotną rolę w kształtowaniu rodzimej rzeczywistości. Wszystko wskazuje na to, że wpływ kobiet zwiększa się w postępie geometrycznym. Które z Pań mają największy wpływ na polski biznes, politykę, kulturę, sport, społeczeństwo – na dzisiejszą Polskę?

Wybrano Panie reprezentujące różne sfery i specjalizacje, stąd zdecydowano, by ostateczna lista nie miała charakteru rankingu – wszystkie pozycje najbardziej wpływowej dziesiątki kobiet są równorzędne i prezentuje się je w kolejności alfabetycznej.

Oto 10 najbardziej wpływowych Polek wg „Teraz Polska”

Elżbieta Bieńkowska – za niezwykłą wiedzę fachową i umiejętności oraz merytoryczną karierę od urzędniczki miejskiej do wicepremiera.

 Henryka Bochniarz – za wpływowość w świecie gospodarki i sztandarowy przykład opiniotwórczości w świecie biznesu.

 Anna Grodzka – za odwagę bycia pierwszą posłanką z transpłciową przeszłością w historii europejskiego parlamentaryzmu i pokazanie, że można nie wstydzić się odmienności.

 Agnieszka Holland – za świadomość posiadania nazwiska i ogromnego wpływu, który zostaje pozytywnie wykorzystany w różnych ważnych działaniach, zmieniających obraz naszej rzeczywistości.

 Ewa Kopacz – za niebywałą karierę polityczną od lekarki do piastowania urzędu drugiej osoby w państwie oraz bezkompromisowość w demonstrowaniu swojego zdania.

 Justyna Kowalczyk – za władanie zbiorową wyobraźnią i udowadnianie, że kobieta może się postawić wszystkim, bez względu na pozycję, mieć rację i wygrać.

 Agnieszka Odorowicz – za to, że zmieniła sytuację w świecie dziesiątej muzy o tyle, że kiedyś nie było pieniędzy na filmy, a teraz są.

 Monika Olejnik – za ambicję, śmiałe konwencje i bezkompromisowe wytykanie błędów interlokutorom.

 Solange Olszewska – za w pełni innowacyjny produkt, w 100% pochodzący z Polski i identyfikowaną z naszym krajem globalną markę.

 Nina Terentiew – za wielki talent, wyczucie i niebywałego nosa oraz wzorcowe wykonywanie swojej pracy mimo zmieniających się czasów i realiów.

 ***

Szczegółowe uzasadnienie zestawienia i komentarz na stronie Teraz Polska. Wyboru dokonali: Adam Szejnfeld (poseł na Sejm RP), Dariusz Żuk (prezes Polski Przedsiębiorczej), Ryszard Kalisz (poseł na Sejm RP), Andrzej Matusiak (manager kultury), Andrzej Pągowski (artysta grafik), Robert Korzeniowski (chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski) oraz Krzysztof Przybył (prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego), Adam Mikołajczyk (redaktor prowadzący Magazynu „Teraz Polska”) i Kamil Broszko (Redaktor Magazynu „Teraz Polska”).


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.