Zasiłek rodzinny: zmiany stawek

Autorem artykułu jest anna bobak

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem rodzinnym o charakterze państwowej pomocy finansowej dla rodzin, które znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, a mają na wychowaniu przynajmniej jedno dziecko. Środki pieniężne przyznawane są z budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek rodzinny, jak wspomniano wyżej, przysługuje rodzinom z dzieckiem i określoną sytuacją majątkową. Aby możliwe było staranie się o taki zasiłek, dochód rodziny w przeliczeniu na każdego jej członka musi wynieść nie więcej niż 539,00 zł, a od 1 listopada 2014 roku – nie więcej niż 574,00 zł. W przypadku, gdy zasiłek ma zostać przyznany na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wówczas dochód ten wynosi 623,00 zł (od listopada 2014 roku – 664,00 zł).

Do dochodów wlicza się wszelkie przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, pomniejszone o należny podatek, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, m.in. wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkie.

Dochody uzyskiwane poza gospodarstwem rolnym sumuje się, m.in. zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, renty i inne świadczenia z tytułu inwalidztwa wojennego, a także dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Co istotne, możliwe jest przyznanie zasiłku rodzinnego nawet, jeżeli przekroczony zostanie maksymalny poziom dochodu na osobę w rodzinie. Warunkiem jest tutaj jednak przekroczenie podanej kwoty o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego przysługującego w okresie, na który jest ustalany, a także zasiłku rodzinnego, który przysługiwał zainteresowanym w poprzednim okresie zasiłkowym. W kolejnym roku kalendarzowym nie może jednak znowu nastąpić przekroczenie maksymalnej wysokości dochodu.

Prawo rodzinne – porady i artykuły prawne dostępne online na portalu e-prawnik.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Czym jest hipoteka odwrócona?

Autorem artykułu jest anna bobak

Odwrócona hipoteka stała się ostatnio „modna” albo przynajmniej próbują nas do tego przekonać banki swoimi reklamami w telewizji i na plakatach. Czym jest odwrócona hipoteka i dlaczego banki tak chętnie proponują ją swoim klientom?

Zgodnie z zasadą działania tego rodzaju hipoteki, właściciel nieruchomości zrzeka się praw do niej po śmierci w zamian za co otrzymuje comiesięczną lub jednorazową wypłatę z banku lub innej instytucji finansowej. Wszystko odbywa się na zasadzie umowy notarialnej tak, aby nikt nie czuł się oszukany i aby nie mógł oszukać drugiej strony. Zabezpieczeniem w tym wypadku jest sama nieruchomość.

Odwrócona hipoteka w naszym kraju dotyczy osób z prawem własności do nieruchomości lub ułamkowym prawem do części nieruchomości lub z prawem wieczystego użytkowania nieruchomości czy też ewentualnie ze spółdzielczym prawem własnościowym do lokalu.

Projekt ten jest bardzo korzystny z punktu widzenia osób w wieku podeszłym, chorych lub samotnych, którzy samodzielnie dysponują prawem własności do zajmowanego przez siebie lokalu. W ich przypadku pieniądze wypłacane co miesiąc za nieruchomość na zasadzie podobnej do emerytury czy renty dają szanse na godne przeżycie starości.

Dalej jednak pojawia się wiele obaw związanych z tą działalnością. Co z sytuacją, gdy krótko po zawarciu umowy dojdzie do zgonu osoby podpisującej umowę? Wynikałoby wtedy z tego, iż nieruchomość zostanie przekazana za bezcen. Jednak, zgodnie z projektem, prawni spadkobiercy zmarłego mają pół roku na ewentualne spłacenie kredytu, a bank będzie miał obowiązek poinformowania ich o takiej możliwości za pośrednictwem ogłoszenia w prasie oraz swojej strony internetowej.

Naturalnie, wiele kluczowych założeń dotyczących odwróconej hipoteki zależy od banków przygotowujących rynkową ofertę. W każdym z banków zatem możemy spotkać się z mniej lub bardziej przychylną dla nas opcją wyceny nieruchomości. W ostatecznym rozrachunku, odwrócony kredyt hipoteczny to produkt dla ludzi, którzy nie mają rodziny mogącej pomóc w opiece i załatwieniu spraw mieszkaniowych.

Pomoc prawna oraz profesjonalne porady prawne z zakresu prawa administracyjnego – e-prawnik.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

Autorem artykułu jest anna bobak

Kodeks postępowania administracyjnego mówi, iż strona postępowania administracyjnego ma prawo wglądu w akta sprawy oraz prawo do sporządzenia z nich notatek, kopii lub odpisów.

Zgodnie z kodeksem stronami są osoby, których interesy prawne lub obowiązki dotyczą postępowania oraz osoby, które żądają czynności organu z uwagi na ich interes prawny lub ich obowiązek. Należy pamiętać, że prawo to przysługuje także po tym jak postępowanie zostanie zakończone. Ponadto prawo do żądania udostępnienia akt ma organizacja społeczna, która została dopuszczone do postępowania oraz prokurator uczestniczący w postępowaniu administracyjnym.

Co do żądań, strony mogą przede wszystkim wnosić o wgląd do akt sprawy, w której brały udział. Naturalnie strona, której umożliwiono wgląd do akt sprawy, może z udostępnianych akt sporządzić notatkę, kopię oraz odpis. Konieczne jest wyraźne życzenie strony. Tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony, strona może zażądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów czy też kopii z akt sprawy, a nawet wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.

Kiedy nie przysługuje wgląd do akt

Prawo do wglądu w akta sprawy nie przysługuje stronie w przypadku akt zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

Strona nie będzie mieć również dostępu do akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy. Interes państwowy w tym przypadku przewyższa interes strony.

Na odmowę umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, przysługuje zażalenie a w razie odmowy zażalenie odwołanie do sądu administracyjnego.

Prawo administracyjne – bezpłatne porady udostępniane przez portal prawny e-prawnik.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl