Małżeństwo po nowemu

1000 zł. zapłacisz za ślub poza urzędem stanu cywilnego. Do tego nie trzeba będzie wykazywać szczególnych powodów do zawarcia małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego. Z pierwszym marca 2015 mają wejść w życie przepisy nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Dodatkowo będziemy mieli nowe zasady nadawania imion oraz łatwiejszy dostęp do dokumentów.
Ustawa o aktach stanu cywilnego z 1986 r. zezwalała na zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu o ile jedno z narzeczonych znajdowało się w szpitalu lub zakładzie karnym.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wchodzi w życie 1 marca 2015. (Art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a-3e i ust. 4c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; art. 47 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.)
Zgodnie z nią będziemy mogli wziąć ślub np. w plenerze. Usługa będzie dodatkowo płatna, jednak nie wyższa niż połowa średniego wynagrodzenia (obecnie około 3800 zł). Przyjmuje się jednak, że opłata za taki ślub będzie wynosić 1000 zł. Opłata jest uzasadniona koniecznością przybycia urzędnika na miejsce, m. in. kosztem podróży.
Czy urzędnik może odmówić?
 Urzędnik będzie mógł odmówić udzielenia ślubu w wybranym miejscu, jeżeli nie będzie spełniony jeden z powyższych warunków:
– miejsce nie będzie gwarantować zachowania powagi wydarzenia
– miejsce nie będzie gwarantować bezpieczeństwa wszystkich uczestników uroczystości
Opłata za ślub cywilny poza Urzędem będzie stanowiła dochód gminy. Decyzja o udzieleniu ślubu poza siedzibą USC będzie należała do kierownika urzędu.
Co jeszcze nowego?
Łatwiejszy będzie dostęp do dokumentów. Od 1 marca 2015 kierownik urzędu stanu cywilnego ma obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, a odpisy będzie można uzyskać w dowolnym USC. Dzięki dostępowi do centralnego systemu rejestrów państwowych, jaki będzie miał Urząd, przy załatwianiu spraw nie będzie konieczności przedstawiania odpisów wcześniejszych aktów.
Dodatkowo od 1 stycznia za wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego nie będą pobierane opłaty skarbowe.
Nowe prawo wprowadza także możliwość nadawania dzieciom imion obcych. Nadal nie będzie można nadawać dzieciom więcej niż dwóch imion, imion zdrobniałych, a także ośmieszających lub nieprzyzwoitych.
Kacper Głowacz
Materiały:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. O aplikacji do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych

Akty uznane za uchylone

Adres publikacyjny Status Tytuł
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1732 2015.03.01 obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów

Dz.U. 2007 nr 1 poz. 9 2015.03.01 obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

Dz.U. 2005 nr 27 poz. 232 2015.03.01 obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782 2015.03.01 obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.

Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1058 2015.03.01 obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.

Dz.U. 1998 nr 136 poz. 884 2015.03.01 obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.

Czym się różni rozwód od unieważnienia?

Unieważnienie małżeństwa jest czymś innym niż rozwód. Wyróżnia się unieważnienie małżeństwa cywilnego i uznanie za nieważne małżeństwa zawartego w kościele. W tym wypadku chcemy skupić się na tym pierwszym przypadku i go opisać. Kiedy może dojść do unieważnienia małżeństwa?

Co odróżnia rozwód od unieważnienia małżeństwa? W przypadku, gdy w grę wchodzi rozwód, można mówić o zakończeniu ważnego związku, a unieważnienie to stwierdzenie, że dany związek od początku posiadał istotne wady prawne. Można powiedzieć, że z pewnych powodów takie małżeństwo nigdy nie powinno zostać zawarte! W tym miejscu należy jednak zauważyć, że takie małżeństwo zawarte pomimo zaistnienia określonej przeszkody, jest ważne do czasu, aż sąd wyda orzeczenie, które je unieważni.

Co może spowodować, ze małżeństwo jest nieważne? Jedną z przyczyn może być zawarcie ślubu w zbyt młodym wieku. Polskie prawo zezwala aktualnie na zawarcie związku małżeńskiego przez osiemnastolatków. W szczególnych przypadkach może on zostać obniżony do szesnastu lat, ale tylko w przypadku kobiet i za zgodą sądu rodzinnego. Po zajściu w ciążę o unieważnienie małżeństwa może ubiegać się tylko kobieta lub prokurator. Jest to związane z ochroną macierzyństwa. Unieważnieniu może też ulec małżeństwo zawarte z osobą ubezwłasnowolnioną. Po uchyleniu ubezwłasnowolnienia nie można wnosić o unieważnienie małżeństwa z tego powodu. Jedną z przeszkód w zawarciu małżeństwa jest też choroba psychiczna (jeśli występowała ona w momencie zawierania małżeństwa). Jedną z najstarszych przyczyn unieważniania małżeństw jest bigamia. Kolejny związek małżeński można zawrzeć tylko po zakończeniu poprzedniego (w grę wchodzi w tym wypadku rozwód lub unieważnienie, ale nie separacja). Związku małżeńskiego nie mogą też zawrzeć ze sobą bliscy krewni i powinowaci. Zbliżonym przypadkiem do tego jest sytuacja, w której zachodzi przeszkoda przysposobienia. Za nieważne uważa się też małżeństwa zawarte pod groźbą, przez osobę „w stanie wyłączającym świadome użycie woli” (dotyczy to zarówno niedorozwoju umysłowego jak np. stosowania środków odurzających) oraz wprowadzenie w błąd co do tożsamości współmałżonka.

Michał Pieróg
Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl