Wypowiedzenie umowy o pracę

Autor: anna bobak

Wypowiedzenie umowy o pracę może być spowodowane różnymi czynnikami takimi jak: problemy finansowe przedsiębiorstwa, zmiany strukturalne wewnątrz firmy, działania pracownika niezgodne z regulaminem pracy lub umową.

Utrata zaufania do pracownika

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może być niespełnienie oczekiwań pracodawcy lub utracenie jego zaufania. Pracodawca ma prawo żądać tego, aby jego pracownik wzbudzał zaufanie zarówno jego jak i klientów, z którymi pracownik ten ma kontakt.

Pracodawca, ponosząc ryzyko zatrudnienia, może dobierać sobie pracowników w celu jak najlepszego realizowania zadań i celów gospodarczych. I tak podczas nawiązania stosunku pracy strony obdarzają się wzajemnym zaufaniem. Następnie wypełniają wobec siebie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy.

Udowodnienie, iż dany pracownik nie spełnia oczekiwań pracodawcy, gdyż nie wzbudza zaufania, nie jest wcale takie proste. Brak zaufania jest stanem wyrażającym się przekonaniem o niemożności polegania na kimś, braku pewności, czy osoba ta w sposób prawidłowy wykonuje swoją pracę. Utrata zaufania stanowi konsekwencję aktualnych w danym czasie zdarzeń lub wiedzy o nich, jeśli nawet dotyczą przeszłości.

Ogłoszenie upadłości firmy

Innym przykładem wypowiedzenia może być ogłoszenie upadłości pracodawcy i likwidacja stanowiska pracy. Wypowiedzenie umowy pracy jest wówczas zasadne. Wypowiedzieć pracownikowi umowę z powodu likwidacji jego stanowiska pracy można nie tylko w momencie faktycznej likwidacji stanowiska. Warunkiem jest niezatrudnienie po tym wypowiedzeniu innego pracownika na to miejsce pracy.

Niewywiązywanie się ze swoich obowiązków

Negatywna ocena pracownika przez pracodawcę również może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca jako osoba nadrzędna ma prawo do oceny pracownika oraz pracy, którą ten wykonuje.

Zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu pracy, niezadowalające wykonywanie obowiązków służbowych nie jest wystarczającym powodem wypowiedzenia umowy o pracę, jednak niewywiązywanie się ze swoich zadań oraz łamanie regulaminu pracy już tak. Pracodawca powinien jednak najpierw wymierzyć pracownikowi karę porządkową, a jeśli nie przyniesie ona rezultatów, może uznać, że przewinienie to stanowi podstawę wypowiedzenia umowy o pracę.


Prawo pracy – praktyczne bezpłatne porady oraz szybka pomoc prawnika online.

Artykuł pochodzi z serwisu Artelis.pl – Miasta Artykułów”

Likwidacja stanowiska pracy

Autor: Katarzyna Klemba

…jako przyczyna wypowiedzenia umowy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w trakcie urlopu wychowawczego.

Wyobraźmy sobie sytuację…

Korzystasz z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a może z urlopu rodzicielskiego, a może obniżyłaś/eś sobie etat w ramach prawa do urlopu wychowawczego, a Twoja firma przechodzi problemy, reorganizację, likwidują dział, w którym pracujesz lub Twoje stanowisko pracy… – co wtedy? Czy Pracodawca ma prawo rozwiązać z Tobą umowę o pracę w tym czasie?

Odpowiedź na takie pytanie brzmi – niestety, pod pewnymi warunkami – tak.

Pracownicy korzystający z urlopów ojcowskich i dodatkowych urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach prawa do urlopu wychowawczego są, co do zasady, chronieni przed zwolnieniem z pracy na takich samych warunkach jak kobiety w ciąży i na urlopie macierzyńskim (pisałam o zakresie ochrony tutaj).

W skrócie oznacza to, że w okresie korzystania z tych urlopów Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z Pracownikiem, chyba że:

 • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzeniaa z winy pracownika (i jeśli istniejąca, reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę).
 • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Istnieje jeszcze jeden przypadek, kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie korzystania z powyższych urlopów, uprawnień.

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia

Ochrona jest wyłączona, gdy wypowiedzenie zostaje złożone z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych, np. z powodu likwidacji stanowiska.

Może to mieć jednak miejsce tylko w przypadku gdy:

 • pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników (tylko do takich ma zastosowanie ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).
  • pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych/organizacyjnych pracownikom korzystających z dodatkowych urlopów macierzyńskich, ojcowskich…
  • pamiętaj również proszę, że takie zwolnienie nie musi obejmować dużej ilości osób, nie musi to być zwolnienie grupowe, może to być zwolnienie indywidualne i obejmować tylko jedno stanowisko pracy.
 • likwidacja stanowiska pracy musi mieć charakter rzeczywisty, a nie pozorny
  • ma charakter rzeczywisty, jeśli jest konsekwencją rzeczywistych zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, które polegają na zmniejszeniu zatrudnienia. Przyczyna musi także istnieć w chwili dokonania wypowiedzenia.
  • likwidacja stanowiska pracy ma charakter pozorny np. jeśli w miejsce zlikwidowanego stanowiska powstaje nowe, które praktycznie nie różni się od zlikwidowanego w kwestii warunków zatrudnienia, treści umowy o pracę. W takiej sytuacji wręczone wypowiedzenie będzie skuteczne i będzie prowadziło do rozwiązania stosunku pracy, jednakże pracownik ma duże szanse na wygranie przed sądem sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.
   • jeżeli pracodawca przekazał obowiązki, jakie wykonywał pracownik na zlikwidowanym stanowisku innemu pracownikowi, firmie zewnętrznej to nie możemy mówić, że przyczyna wypowiedzenia miała charakter pozorny.
   • w razie ewentualnego sporu między pracownikiem a pracodawcą, sąd nie będzie badał zasadności likwidacji stanowiska pracy, nie będzie rozważał czy było ono słuszne np. pod względem ekonomicznym, celowościowym. Jeśli jednak pracodawca musiał zlikwidować jedno z kilku podobnych stanowisk, to sąd może badać okoliczności, które spowodowały, że pracodawca zwolnił tego konkretnego pracownika, a nie innego na tym samym stanowisku.

Likwidacja stanowiska pracy -> prawo do odprawy

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników => z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych daje pewne uprawnienie, a mianowicie prawo do odprawy.

Odprawa ta wynosi równowartość:

1) miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

2) 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

3) 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa przysługuje tylko w przypadku, jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników.

Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego po ustaniu zatrudnienia

Co się stanie w przypadku, gdy w trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z urlopu rodzicielskiego pracodawca rozwiąże z Tobą umowę o pracę, z powodu likwidacji stanowiska pracy lub jeśli Twoja umowa kończy się (z upływem czasu na jaki była zawarta) w trakcie korzystania z tych uprawnień? Czy będziesz miała prawo do korzystania dalej z tych uprawnień?

Po ustaniu zatrudnienia będzie Ci przysługiwał w takim przypadku zasiłek macierzyński za pozostały okres odpowiadający okresowi niewykorzystanych uprawnień, wypłacany jednak już przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie przez pracodawcę.


Katarzyna Klemba jest prawnikiem, specjalizującym się w prawie pracy. Prowadzi popularny i bardzo ukierunkowany na odbiorcę blog prawniczy www.e-prawopracy.pl

Artykuł pochodzi z serwisu Artelis.pl – Miasta Artykułów”