Czy samochód służbowy wykorzystywany prywatnie jest zwolniony ze składek ZUS?

Samochód służbowy a jego wykorzystanie do celów prywatnych oraz skutki z tym związane przy rozliczaniu składek zus. W danym artykule pokazuje stanowisko zus i jego interpretacje.

ZUS stoi na stanowisku, że przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego używania służbowego samochodu do celów prywatnych powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

Uzasadnienie:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Wynika to z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z..

Za przychód ze stosunku pracy – stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Nieodpłatne używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych jest traktowane przez organy podatkowe jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. (np. pismo Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2012 r., nr ITPB2/415-970/10/12-S/ENB, pismo Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 listopada 2011 r., nr IPTPB1/415-140/11-6/KSU). ZUS stoi na stanowisku, że przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jakkolwiek bowiem § 2 ust. 1 pkt 26) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) stanowi, że wyłączone są z podstawy wymiaru składek są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, to zdaniem ZUS przedmiotowe wyłączenie nie znajduje zastosowania do omawianego przychodu ze stosunku pracy. ZUS uważa bowiem, że przewidziana w tym przepisie korzyść materialna polegająca na „korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji” to wynikająca z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu prawo do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego korzystanie z przejazdów publicznymi środkami lokomocji (np. autobus, pociąg).

Beata Lewandowska

http://walkafiskusowa.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *