Wzór odwołania od decyzji ZUS z omówieniem

Autor: Krzysztof Bogusz
Przygotowałem dla Ciebie wzór odwołania od decyzji ZUS. Mam nadzieję, że okażę się przydatny w sytuacji, gdy Zakład odmówi Ci należnego świadczenia, a jedyną drogą jego uzyskania pozostanie droga sądowa.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że lepiej abyś nie musiał z niego korzystać. Niemniej w niektórych jednak przypadkach będzie to niezbędne. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, tzn. koniecznością otrzymywania korespondencji sądowej, powinnością stawienia się w sądzie, zgłaszaniem wniosków dowodowych i uczestnictwem w całym postępowaniu sądowym. Owszem, do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych zadań to nie należy. Czasem nawet może okazać się nieunikniona pomoc profesjonalnego pełnomocnika (np. radcy prawnego). Postępowanie sądowe jest bowiem bardzo dynamicznym procesem, w którym należy natychmiast reagować. A do tego potrzebna jest gruntowna wiedza prawnicza, obejmująca tak teoretyczne jej podstawy, jak i praktyczne.

Pomijając jednak to, musisz wiedzieć, że odwołanie od decyzji ZUS jest pierwszym pismem w sprawie. Wiele od niego zależy i już samo prawidłowe jego sporządzenie może decydować o wygraniu lub przegraniu sprawy. Stąd przygotowany wzór ma na celu pomóc Ci sporządzić owe odwołanie w najlepszy możliwy sposób. Przy tym ma oszczędzić Ci dodatkowej pracy już podczas rozprawy. Dzięki temu nie będziesz musiał powtarzać, czy naprędce konstruować wniosków dowodowych, skoro zawarłeś je już w samym odwołaniu.

Ponadto musisz pamiętać że jest to tylko i aż wzór, bowiem z jednej strony dzięki temu z większą swobodą samodzielnie sporządzisz takie pismo, ale z drugiej strony w każdej osobnej sprawie powinieneś je odpowiednio zmodyfikować. To znaczy, że w zależności od przedmiotu sprawy jedne z zaprezentowanych wniosków dowodowych znajdą zastosowanie, a inne nie. Tak samo jak różna będzie treść uzasadnienia. Raz bardziej, a raz mniej obszerna i oparta na innym stanie faktycznym i prawnym. Mimo tego starałem się w uwagach zaznaczonych kolorem czerwonym wskazać dosyć szerokie spektrum zastosowania przygotowanego wzoru.

Wzór odwołania możesz pobrać klikając w link zamieszczony w stopce.

W końcu tytułem krótkiego i zwartego uzupełnienia podaję Ci w punktach o czym musisz dodatkowo pamiętać wnosząc odwołanie od decyzji ZUS:

1) odwołanie możesz wnieść na trzy sposoby:

a) na piśmie tak jak we wzorze (najczęściej wykorzystywany sposób),

b) ustnie do protokołu sporządzonego przez właściwy Oddział ZUS,

c) ustnie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania odwołującego się (wtedy sąd przekazuje protokół organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja, lub jeżeli jest właściwy do rozpoznania odwołania, to zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając organowi odpis protokołu),

2) składając odwołanie na piśmie musisz mieć przygotowane dwa podpisane egzemplarze – jeden dla organu rentowego, a drugi dla sądu – które możesz złożyć na dwa sposoby:

a) na dzienniku podawczym właściwego Oddziału ZUS (wtedy jednak warto mieć ze sobą trzeci egzemplarz, na którym możesz poprosić o potwierdzenie złożenia odwołania),

b) wysłać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,

3) odwołanie musisz wnieść w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji (odbierając odpis decyzji warto sobie zapisać dzień odebrania, np. na kopercie, którą można spiąć z odpisem decyzji),

4) gdy odwołanie wniesiesz po terminie wymienionym w pkt. 3 spowoduje, że sąd odrzuci odwołanie chyba, że przekroczenie terminu nie będzie nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (wskazane okoliczności uzasadniające przyjęcie odwołania do rozpoznania pomimo wniesienia go po terminie pozostawione są uznaniu sądu, ale np. okres 6 miesięcy zwłoki w złożeniu odwołania uznaje się za obiektywnie nadmierny),

5) wyjątkowo, gdy organ rentowy nie wyda decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia, odwołanie możesz wnieść w każdym czasie po upływie terminu (taka sytuacja traktowana jest jako decyzja odmowna organu),

6) po wniesieniu odwołania organ rentowy niezwłocznie przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu chyba, że uznaje odwołanie w całości za słuszne, bo wtedy może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję (w tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu),

7) jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskażesz nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, od którego nie wniosłeś sprzeciwu lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ rentowy nie przekaże odwołania do sądu, lecz skieruję sprawę do lekarza orzecznika do ponownego rozpatrzenia; w takiej sytuacji organ rentowy uchyli poprzednią decyzję, rozpatrzy nowe okoliczności i wyda nową decyzję, od której będziesz mógł odwołać się do sądu; taka procedura ma miejsce także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności,

8) UWAGA!!! jeżeli starasz się np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nie wniosłeś sprzeciwu od orzeczenia do komisji lekarskiej ZUS i odwołanie oparte jest wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia, to sąd odwołanie odrzuci; wyjątkowo, gdy w takim odwołaniu zarzucisz także organowi rentowemu nierozpatrzenie wniesionego po terminie sprzeciwu, które to uchybienie nastąpiło z przyczyn od Ciebie niezależnych, to sąd uchyli decyzję, przekaże sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umorzy postępowanie – w takim przypadku ZUS kieruje sprzeciw od razu do komisji lekarskiej ZUS.


Krzysztof Bogusz
BLOG – ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *